ACTE NECESARE
Contactează-ne

ACTE NECESARE

În această secțiune veți găsi informații referitoare la documentele pe care trebuie să le prezentați notarului public pentru anumite tipuri de acte și proceduri notariale. Precizăm însă, că dacă va considera că se impune, în funcție de fiecare caz în parte, notarul public va solicita părților și alte documente necesare, care nu au fost menționate în această secțiune, în vederea încheierii actului solicitat respectiv îndeplinirii procedurii notariale.

PROCURI

1. Actul de identitate ale mandantului (al persoanei care împuternicește).
Actul de identitate trebuie prezentat în original.

Dacă mandantul (perosana care împuternicește) este o persoană juridică atunci se va prezenta:
– actul constitutiv al persoanei juridice si dovada dobândirii personalității juridice (certificatul de înregistrare al persoanei juridice la registrul comerțului pentru societăți, certificatul de înscriere a asociației sau a fundației în registrul special, etc), certificatul de înregistrare fiscală.
– actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice și dovada că are dreptul de a încheia actul pe seama persoanei juridice sau actul în baza căruia a fost împuternicit să reprezinte persoana juridică (hotărâre AGA/procură).
– dacă perosana juridică este o societate se va prezenta și un certificat constatator emis recent de Oficiul Registrului Comerțului care să cuprindă informațiile referitoare la societate, cum ar fi: denumirea firmei, sediul, asociații și administratorii societății

2. Copie după actul de identitate al mandatarului (al persoanei împuternicite).
3. Alte acte, în funcție de specificul fiecărei procuri (acte de proprietate, extrase de carte funciară, carte de identitate autovehicul, etc, în funcție de conținutul procurii).
1. Actul de identitate al solicitantului.
2. Actul a cărui copie se cere a fi legalizată, în original.
1. Actul de identitate al solicitantului.
Pentru legalizarea semnăturii, părțile se prezintă personal la notarul public.
2. Actul pe care solicitati legalizarea semnaturii, care trebuie sa fie NESEMNAT, în numărul de exemplare dorit, plus un exemplar care va rămâne în arhiva biroului notarial. (Exemplarele înscrisului se prezintă notarului public nesemnate.
Ele urmează să fie semnate în fața notarului public).
1. Actul de identitate al solicitantului.
2. Înscrisul care se traduce, în original sau în copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deține în arhivă originalul înscrisului.
3. Traducerea înscrisului, certificată de interpretul și traducătorul autorizat.
4. Actele (înscrisul care se traduce + traducerea acestuia) se prezintă în numărul de exemplare dorit, plus un exemplar care va rămâne în arhiva biroului notarial.

CONTRACTE

1. Actele de identitate ale vânzătorului și ale cumpărătorului.
Actele de identitate trebuie prezentate în original, iar dacă părțile sunt reprezentate prin mandatar, este necesară prezentarea procurii încheiată în formă autentică.
De asemenea, persoanele căsătorite trebuie să prezinte certificatul de căsătorie si convenția matrimonială (dacă aceasta există).
Dacă una din părți este persoană juridică se va prezenta:
– actul constitutiv al persoanei juridice si dovada dobândirii personalității juridice (certificatul de înregistrare al persoanei juridice la registrul comerțului pentru societăți, certificatul de înscriere a asociației sau a fundației în registrul special, etc), certificatul de înregistrare fiscală.
– actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice și dovada că are dreptul de a încheia actul pe seama persoanei juridice sau actul în baza căruia a fost împuternicit să reprezinte persoana juridică (hotărâre AGA/procură).
– dacă perosana juridică este o societate se va prezenta și un certificat constatator emis recent de Oficiul Registrului Comerțului care să cuprindă informațiile referitoare la societate, cum ar fi: denumirea firmei, sediul, asociații și administratorii societății.
2. Actele de proprietate asupra terenului extravilan ce face obiectul vânzării.
3. Certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal competent (aflat în termenul de valabilitate și care să ateste că sunt achitate toate obligațiile de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează).
4. Actele care atestă îndeplinirea procedurii prealabile vânzării prevăzută de Legea 17/2014 (oferta de vânzare înregistrată la primărie și celelalte adeverințe, adrese și avize prevăzute la art 11. din normele metodologice pentru alicarea Legii 17/2014), dacă vânzarea terenului extravilan nu reprezintă una din excepțiile cărora nu li se aplică dispozițiile Legii 17/2014, cum ar fi: înstrăinarea între coproprietari, soți, rude și afini până la gradul al treilea inclusiv sau în cadrul procedurilor de executare silită şi contractelor de vânzare încheiate ca urmare a îndeplinirii unor formalităţi de licitaţie publică, cum este cazul celor realizate în cadrul procedurii de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă sau ca urmare a apartenenţei imobilului la domeniul privat de interes local sau judeţean al unităţilor administrativ-teritoriale.
5. Prețul de vânzare și modalitatea în care se efectuează plata.

NOTĂ : Pe lângă documentele mai sus enumerate, în funcție de fiecare caz în parte, notarul vă poate solicita să prezentați și alte documente
1. Actele de identitate ale vânzătorului și ale cumpărătorului.
Actele de identitate trebuie prezentate în original, iar dacă părțile sunt reprezentate prin mandatar, este necesară prezentarea procurii încheiată în formă autentică.
De asemenea, persoanele căsătorite trebuie să prezinte certificatul de căsătorie si convenția matrimonială (dacă aceasta există).

Dacă una din părți este persoană juridică se va prezenta: – actul constitutiv al persoanei juridice si dovada dobândirii personalității juridice (certificatul de înregistrare al persoanei juridice la registrul comerțului pentru societăți, certificatul de înscriere a asociației sau a fundației în registrul special, etc), certificatul de înregistrare fiscală.

– actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice și dovada că are dreptul de a încheia actul pe seama persoanei juridice sau actul în baza căruia a fost împuternicit să reprezinte persoana juridică (hotărâre AGA/procură).
– dacă perosana juridică este o societate se va prezenta și un certificat constatator emis recent de Oficiul Registrului Comerțului care să cuprindă informațiile referitoare la societate, cum ar fi: denumirea firmei, sediul, asociații și administratorii societății.
2. Actele de proprietate asupra terenului intravilan ce face obiectul vânzării.
3. Certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal competent (aflat în termenul de valabilitate și care să ateste că sunt achitate toate obligațiile de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează).
4. Prețul de vânzare și modalitatea în care se efectuează plata.

NOTĂ: Pentru încheierea contractului de vânzare având ca obiect înstrăinarea unui teren situat în intravilanul localității este necesar ca în extrasul de carte funciară solicitat pentru încheierea actului să figureze că terenul este situat în intravilan.

5. Potrivit adresei înaintată de Camera Notarilor Publici Alba Iulia cu nr. 723/22.02.2019, la încheierea actelor notariale, având ca obiect înstrăinarea unui teren, iar în extrasul de carte funciară solicitat pentru încheierea actului, acesta are destinația de extravilan sau necunoscut, dar în realitate terenul este situat în intravilan, este necesar înainte de întocmirea actului, să se actualizeze destinația terenului conform realității în baza actului emis de Primărie și a documentației cadastrale după caz.

NOTĂ: Pe lângă documentele mai sus enumerate, în funcție de fiecare caz în parte, notarul vă poate solicita să prezentați și alte documente
1. Actele de identitate ale vânzătorului și ale cumpărătorului. Actele de identitate trebuie prezentate în original, iar dacă părțile sunt reprezentate prin mandatar, este necesară prezentarea procurii încheiată în formă autentică. De asemenea, persoanele căsătorite trebuie să prezinte certificatul de căsătorie si convenția matrimonială (dacă aceasta există).

Dacă una din părți este persoană juridică se va prezenta: – actul constitutiv al persoanei juridice si dovada dobândirii personalității juridice (certificatul de înregistrare al persoanei juridice la registrul comerțului pentru societăți, certificatul de înscriere a asociației sau a fundației în registrul special, etc), certificatul de înregistrare fiscală. – actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice și dovada că are dreptul de a încheia actul pe seama persoanei juridice sau actul în baza căruia a fost împuternicit să reprezinte persoana juridică (hotărâre AGA/procură). – dacă perosana juridică este o societate se va prezenta și un certificat constatator emis recent de Oficiul Registrului Comerțului care să cuprindă informațiile referitoare la societate, cum ar fi: denumirea firmei, sediul, asociații și administratorii societății.

2. Actul de proprietate asupra apartamentului ce face obiectul vânzării.
3. Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent (aflat în termenul de valabilitate și care să ateste că sunt achitate toate obligațiile de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează).
4. Adeverința din partea asociația de proprietari din care face parte apartamentul.
5. Dovada achitării la zi a datoriilor pentru serviciile de utilități publice (respectiv a furnizorilor de utilități: apă, gaz, curent, etc).
6. Certificat de performanță energetică.
7. Prețul de vânzare și modalitatea în care se efectuează plata.

NOTĂ : Pe lângă documentele mai sus enumerate, în funcție de fiecare caz în parte, notarul vă poate solicita să prezentați și alte documente
1. Actele de identitate ale vânzătorului și ale cumpărătorului.
Actele de identitate trebuie prezentate în original, iar dacă părțile sunt reprezentate prin mandatar, este necesară prezentarea procurii încheiată în formă autentică.
De asemenea, persoanele căsătorite trebuie să prezinte certificatul de căsătorie si convenția matrimonială (dacă aceasta există).

Dacă una din părți este persoană juridică se va prezenta: – actul constitutiv al persoanei juridice si dovada dobândirii personalității juridice (certificatul de înregistrare al persoanei juridice la registrul comerțului pentru societăți, certificatul de înscriere a asociației sau a fundației în registrul special, etc), certificatul de înregistrare fiscală.
– actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice și dovada că are dreptul de a încheia actul pe seama persoanei juridice sau actul în baza căruia a fost împuternicit să reprezinte persoana juridică (hotărâre AGA/procură).
– dacă perosana juridică este o societate se va prezenta și un certificat constatator emis recent de Oficiul Registrului Comerțului care să cuprindă informațiile referitoare la societate, cum ar fi: denumirea firmei, sediul, asociații și administratorii societății.

2. Actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vânzării.
3. Certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal competent (aflat în termenul de valabilitate și care să ateste că sunt achitate toate obligațiile de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează).
4. Dovada achitării la zi a datoriilor pentru serviciile de utilități publice (respectiv a furnizorilor de utilități: apă, gaz, curent, etc).
5. Certificat de performanță energetică.
6. Prețul de vânzare și modalitatea în care se efectuează plata.

NOTĂ: Pe lângă documentele mai sus enumerate, în funcție de fiecare caz în parte, notarul vă poate solicita să prezentați și alte documente
1. Actele de identitate ale promitentului-vânzător și ale promitentului-cumpărător.
Actele de identitate trebuie prezentate în original, iar dacă părțile sunt reprezentate prin mandatar, este necesară prezentarea procurii încheiată în formă autentică.
De asemenea, persoanele căsătorite trebuie să prezinte certificatul de căsătorie si convenția matrimonială (dacă aceasta există).

Dacă una din părți este persoană juridică se va prezenta:
– actul constitutiv al persoanei juridice si dovada dobândirii personalității juridice (certificatul de înregistrare al persoanei juridice la registrul comerțului pentru societăți, certificatul de înscriere a asociației sau a fundației în registrul special, etc), certificatul de înregistrare fiscală.
– actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice și dovada că are dreptul de a încheia actul pe seama persoanei juridice sau actul în baza căruia a fost împuternicit să reprezinte persoana juridică (hotărâre AGA/procură).
– dacă perosana juridică este o societate se va prezenta și un certificat constatator emis recent de Oficiul Registrului Comerțului care să cuprindă informațiile referitoare la societate, cum ar fi: denumirea firmei, sediul, asociații și administratorii societății.
2. Actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul promisiunii de a vinde și respectiv promisiunii de a cumpăra.
3. Prețul de vânzare și modalitatea în care se efectuează plata prețului și/sau avansului din preț.
4. Termenul maxim la care se va perfecta contractul de vânzare în formă autentică.
5.Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent (aflat în termenul de valabilitate).
6. Opțional la încheierea promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare dar obligatoriu la încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică:
Certificat de performanță energetică; dovada achitării la zi a datoriilor pentru serviciile de utilități publice (respectiv a furnizorilor de utilități: apă, gaz, curent, etc) și după caz, adeverință din partea asociația de proprietari (dacă imobilul este format și din construcii sau este un apartament).

NOTĂ: Pe lângă documentele mai sus enumerate, în funcție de fiecare caz în parte, notarul vă poate solicita să prezentați și alte documente

1. Actele de identitate ale copermutanților.
Actele de identitate trebuie prezentate în original, iar dacă părțile sunt reprezentate prin mandatar, este necesară prezentarea procurii încheiată în formă autentică. De asemenea, persoanele căsătorite trebuie să prezinte certificatul de căsătorie si convenția matrimonială (dacă aceasta există).

Dacă una din părți este persoană juridică se va prezenta:
– actul constitutiv al persoanei juridice si dovada dobândirii personalității juridice (certificatul de înregistrare al persoanei juridice la registrul comerțului pentru societăți, certificatul de înscriere a asociației sau a fundației în registrul special, etc), certificatul de înregistrare fiscală.
– actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice și dovada că are dreptul de a încheia actul pe seama persoanei juridice sau actul în baza căruia a fost împuternicit să reprezinte persoana juridică (hotărâre AGA/procură).
– dacă perosana juridică este o societate se va prezenta și un certificat constatator emis recent de Oficiul Registrului Comerțului care să cuprindă informațiile referitoare la societate, cum ar fi: denumirea firmei, sediul, asociații și administratorii societății

2. Actele de proprietate asupra imobilelor ce fac obiectul schimbului.
3. Certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal competent (aflat în termenul de valabilitate și care să ateste că sunt achitate toate obligațiile de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează).
4.În cazul în care cel puțin unul dintre imobilele ce face obiectul schimbului este compus din construcții sau este un apartament, este necesar să se prezinte dovada achitării la zi a datoriilor pentru serviciile de utilități publice (respectiv a furnizorilor de utilități: apă, gaz, curent, etc) și după caz, adeverință din partea asociația de proprietari.
5.Cuanumul sultei și modalitatea în care se efectuează plata acesteia (doar în cazul în care între bunurile care fac obiectul schimbului nu există echivalență și copermutanții stabilesc compensare acesteia prin plata unei sume de bani numită sultă de către partea a cărui bun are o valoare mai mică).

NOTĂ: Pe lângă documentele mai sus enumerate, în funcție de fiecare caz în parte, notarul vă poate solicita să prezentați și alte documente
1. Actele de identitate ale părților + acte de stare civilă.
Actele de identitate trebuie prezentate în original, iar dacă părțile sunt reprezentate prin mandatar, este necesară prezentarea procurii încheiată în formă autentică.
2. Actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul partajului.
3. Certificate de atestare fiscală pe numele fiecăruia dintre coproprietari emis de organul fiscal competent (aflat în termenul de valabilitate și care să ateste că sunt achitate toate obligațiile de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul imobil ce se înstrăinează).
4. În cazul în care se înstrăinează dreptul de proprietate asupra unui imobil – construcții sau apartament – este necesar să se prezinte dovada achitării la zi a datoriilor pentru serviciile de utilități publice (respectiv a furnizorilor de utilități: apă, gaz, curent, etc) și, după caz, adeverința din partea asociației de proprietari.

NOTĂ: Pe lângă documentele mai sus enumerate, în funcție de fiecare caz în parte, notarul vă poate solicita să prezentați și alte documente
1. Actele de identitate ale părților + actele de stare civilă.
Actele de identitate trebuie prezentate în original, iar dacă părțile sunt reprezentate prin mandatar, este necesară prezentarea procurii încheiată în formă autentică.

Dacă una din părți este persoană juridică se va prezenta:
– actul constitutiv al persoanei juridice si dovada dobândirii personalității juridice (certificatul de înregistrare al persoanei juridice la registrul comerțului pentru societăți, certificatul de înscriere a asociației sau a fundației în registrul special, etc), certificatul de înregistrare fiscală.
– actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice și dovada că are dreptul de a încheia actul pe seama persoanei juridice sau actul în baza căruia a fost împuternicit să reprezinte persoana juridică (hotărâre AGA/procură).
– dacă perosana juridică este o societate se va prezenta și un certificat constatator emis recent de Oficiul Registrului Comerțului care să cuprindă informațiile referitoare la societate, cum ar fi: denumirea firmei, sediul, asociații și administratorii societății.

2. Actul de proprietate al imobilului asupra căruia se instituie dreptul de ipotecă.
3. Certificat de atestare fiscală pe numele proprietarului emis de organul fiscal competent (aflat în termenul de valabilitate și care să ateste că sunt achitate toate obligațiile de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul imobil).

NOTĂ: Pe lângă documentele mai sus enumerate, în funcție de fiecare caz în parte, notarul vă poate solicita să prezentați și alte documente.
1. Actele de identitate ale părților.
Actele de identitate trebuie prezentate în original, iar dacă părțile sunt reprezentate prin mandatar, este necesară prezentarea procurii încheiată în formă autentică.

Dacă una din părți este persoană juridică se va prezenta: – actul constitutiv al persoanei juridice si dovada dobândirii personalității juridice (certificatul de înregistrare al persoanei juridice la registrul comerțului pentru societăți, certificatul de înscriere a asociației sau a fundației în registrul special, etc), certificatul de înregistrare fiscală.
– actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice și dovada că are dreptul de a încheia actul pe seama persoanei juridice sau actul în baza căruia a fost împuternicit să reprezinte persoana juridică (hotărâre AGA/procură)
– dacă perosana juridică este o societate se va prezenta și un certificat constatator emis recent de Oficiul Registrului Comerțului care să cuprindă informațiile referitoare la societate, cum ar fi: denumirea firmei, sediul, asociații și administratorii societății.
2. Actul de proprietate asupra imobilului.

1. Actele de identitate ale părților.
Actele de identitate trebuie prezentate în original, iar dacă părțile sunt reprezentate prin mandatar, este necesară prezentarea procurii încheiată în formă autentică.

Dacă una din părți este persoană juridică se va prezenta:
– actul constitutiv al persoanei juridice si dovada dobândirii personalității juridice (certificatul de înregistrare al persoanei juridice la registrul comerțului pentru societăți, certificatul de înscriere a asociației sau a fundației în registrul special, etc), certificatul de înregistrare fiscală.
– actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice și dovada că are dreptul de a încheia actul pe seama persoanei juridice sau actul în baza căruia a fost împuternicit să reprezinte persoana juridică (hotărâre AGA/procură).
– dacă perosana juridică este o societate se va prezenta și un certificat constatator emis recent de Oficiul Registrului Comerțului care să cuprindă informațiile referitoare la societate, cum ar fi: denumirea firmei, sediul, asociații și administratorii societății.

2. Actul de proprietate asupra autovehicului.
3. Cartea de identitate a autovehicului.
1. Actele de identitate ale părților.
Actele de identitate trebuie prezentate în original, iar dacă părțile sunt reprezentate prin mandatar, este necesară prezentarea procurii.

Dacă una din părți este persoană juridică se va prezenta:
– actul constitutiv al persoanei juridice si dovada dobândirii personalității juridice (certificatul de înregistrare al persoanei juridice la registrul comerțului pentru societăți, certificatul de înscriere a asociației sau a fundației în registrul special, etc), certificatul de înregistrare fiscală.
– actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice și dovada că are dreptul de a încheia actul pe seama persoanei juridice sau actul în baza căruia a fost împuternicit să reprezinte persoana juridică (hotărâre AGA/procură).
– dacă perosana juridică este o societate se va prezenta și un certificat constatator emis recent de Oficiul Registrului Comerțului care să cuprindă informațiile referitoare la societate, cum ar fi: denumirea firmei, sediul, asociații și administratorii societății.

2. Actul de proprietate asupra imobilului.
1. Actele de identitate ale părților + actele de stare civilă (pentru persoanele căsătorite).
Actele de identitate trebuie prezentate în original, iar dacă părțile sunt reprezentate prin mandatar, este necesară prezentarea procurii încheiată în formă autentică.
2. Actul ce atestă proprietatea asupra bunului ce se dezlipește (ce se dezmembrează).
3. Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent (aflat în termenul de valabilitate).
4. Certificatul de urbanism (Certificatul de urbanism este necesar pentru dezmembrarea terenurilor în cel puțin 3 parcele.
Solicitarea certificatului de urbanism este facultativă atunci când operaţiunile de împărţeli de parcele fac obiectul ieşirii din indiviziune, cu excepţia situaţiei în care solicitarea este făcută în scopul realizării de lucrări de construcţii şi/sau de lucrări de infrastructură).

NOTĂ: Pe lângă documentele mai sus enumerate, în funcție de fiecare caz în parte, notarul vă poate solicita să prezentați și alte documente.
1. Actele de identitate ale părților + actele de stare civilă (pentru persoanele căsătorite).
Actele de identitate trebuie prezentate în original, iar dacă părțile sunt reprezentate prin mandatar, este necesară prezentarea procurii încheiată în formă autentică.
2. Actul ce atestă proprietatea asupra bunurilor ce se alipesc (ce se comasează).
3. Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent (aflat în termenul de valabilitate).
4. Certificatul de urbanism (Certificatul de urbanism este necesar pentru alipirea terenurilor în cel puțin 3 parcele.
Solicitarea certificatului de urbanism este facultativă atunci când operaţiunile de comasări de parcele fac obiectul ieşirii din indiviziune, cu excepţia situaţiei în care solicitarea este făcută în scopul realizării de lucrări de construcţii şi/sau de lucrări de infrastructură).

NOTĂ: Pe lângă documentele mai sus enumerate, în funcție de fiecare caz în parte, notarul vă poate solicita să prezentați și alte documente.

DECLARAȚII

1. Actul de identitate al declarantului. Actul de identitate trebuie prezentat în original.

Dacă declarantul este o persoană juridică atunci se va prezenta:
– actul constitutiv al persoanei juridice si dovada dobândirii personalității juridice (certificatul de înregistrare al persoanei juridice la registrul comerțului pentru societăți, certificatul de înscriere a asociației sau a fundației în registrul special, etc), certificatul de înregistrare fiscală.
– actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice și dovada că are dreptul de a încheia actul pe seama persoanei juridice sau actul în baza căruia a fost împuternicit să reprezinte persoana juridică (hotărâre AGA/procură).
– dacă perosana juridică este o societate se va prezenta și un certificat constatator emis recent de Oficiul Registrului Comerțului care să cuprindă informațiile referitoare la societate, cum ar fi: denumirea firmei, sediul, asociații și administratorii societății.
2. Alte acte, în funcție de specificul fiecărei declarații (acte de proprietate, extrase
de carte funciară, carte de identitate autovehicul, etc, în funcție de conținutul
declarației)

Shopping Basket